REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) jsou upraveny dále v tomto článku.
 2. V případě reklamace musí být zboží zasláno na adresu sídla prodávajícího.
 3. Pro uplatnění reklamace je nutné doložit:
  1. Doklad o prodeji (faktura - daňový doklad)
  2. Vyplněný reklamační protokol - zde
  3. Reklamované zařízení včetně veškerého příslušenství
  4. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit protokol o záruční opravě.
 4. Prodávající neodpovídá za ztrátu dat ve zboží, které převzal do reklamace.
 5. Před předáním zboží k reklamaci je kupující povinen provést zálohování dat z tohoto zboží na své vlastní záložní kopie. Nemá-li kupující provedeno toto zálohování dat, je povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit.
 6. Na základě objednávky kupujícího provede prodávající zálohování dat na záložní kopie. Náklady spojené s pořízením záložních kopií budou kupujícímu vyúčtovány dle aktuálního ceníku prodávajícího.
 7. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující při dodržení níže uvedených záručních podmínek právo, aby tato vada, na niž se záruka vztahuje a které se během záruční doby na zařízení vyskytne, byla bezplatně, řádně a včas opravena. Oprava vadného dílu zařízení může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či prodávající takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zařízení. Nebude-li oprava zařízení možná či ekonomická, bude vadné zařízení vyměněno za zařízení stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů. V případě, kdy kupující nepožaduje opravit vyskytlou vadu, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zařízení mohlo být řádně užíváno jako zařízení bez vady, má kupující právo na výměnu zařízení za zařízení stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak zařízení parametrů lepších). V případě, kdy kupující nepožaduje výměnu zařízení za stejných parametrů, má právo na opravu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Podmínky odstoupení od smlouvy upravují všeobecné obchodní podmínky prodávajícího. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Zboží zašlete na adresu

DotShop s.r.o. - reklamace

Řípská 1321/11c

627 00 Brno