REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) jsou upraveny dále v tomto článku.
 2. V případě reklamace musí být zboží zasláno na adresu sídla společnosti DotShop. Zákazník je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
 3. Pro uplatnění reklamace je nutné doložit:
  1. Doklad o prodeji (faktura - daňový doklad)
  2. Vyplněný reklamační protokol, odkaz zde
  3. Reklamované zařízení včetně veškerého příslušenství
  4. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit protokol o záruční opravě.
 4. Společnost DotShop neodpovídá za ztrátu dat ve zboží, které převzala do reklamace.
 5. Před předáním zboží k reklamaci je zákazník povinen provést zálohování dat z tohoto zboží na své vlastní záložní kopie. Nemá-li zákazník provedeno toto zálohování dat, je povinen na tuto skutečnost společnost DotShop upozornit.
 6. Na základě objednávky zákazníka provede společnost DotShop zálohování dat na záložní kopie. Náklady spojené s pořízením záložních kopií budou zákazníkovi vyúčtovány dle aktuálního ceníku společnosti DotShop.
 7. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník při dodržení níže uvedených záručních podmínek právo, aby tato vada, na niž se záruka vztahuje a které se během záruční doby na zařízení vyskytne, byla bezplatně, řádně a včas opravena. Oprava vadného dílu zařízení může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či společnost DotShop takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zařízení. Nebude-li oprava zařízení možná či ekonomická, bude vadné zařízení vyměněno za zařízení stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů. V případě, kdy zákazník nepožaduje opravit vyskytlou vadu, má právo na přiměřenou slevu z ceny.
 8. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zařízení mohlo být řádně užíváno jako zařízení bez vady, má kupující právo na výměnu zařízení za zařízení stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak zařízení parametrů lepších). V případě, kdy kupující nepožaduje výměnu zařízení za stejných parametrů, má právo na opravu věci, přiměřenou slevu z ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Podmínky odstoupení od smlouvy upravují tyto obchodní podmínky. Neoznámí-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

 

Zboží zašlete na adresu

DotShop s.r.o. - reklamace

Řípská 1321/11c

627 00 Brno