REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) jsou upraveny dále v tomto článku.
 2. V případě reklamace musí být zboží zasláno na adresu sídla společnosti DotShop. Zákazník je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
 3. Pro rychlé vyřízení reklamace nám pošlete:
  1. Doklad o prodeji (faktura - daňový doklad). Tento doklad potřebujeme pro jednoznačné určení, že výrobek byl zakoupen v našem obchodu.
  2. Vyplněný reklamační protokol, odkaz zde Protokol nemusí být přiložen, nicméně potřebujeme znát důvod vaší reklamace, resp. proč zboží reklamujete, jakou má vadu, jaký je s výrobkem problém apod. Pokud nám sdělíte své aktuální telefonní číslo, nemusíte žádnou informaci zasílat, budeme vás kontaktovat.
  3. Reklamovanou věc
  4. Při opětovné reklamaci nám pro rychlé zpracování pomůže zaslání protokolu o záruční opravě. Tento protokol nemusí být zaslán. Bude nám stačit informace, že se jedná o opětovnou reklamaci.
 4. Společnost DotShop neodpovídá za ztrátu dat ve zboží, které převzala do reklamace.
 5. Před předáním zboží k reklamaci je zákazník povinen provést zálohování dat z tohoto zboží na své vlastní záložní kopie. Nemá-li zákazník provedeno toto zálohování dat, je povinen na tuto skutečnost společnost DotShop upozornit.
 6. Na základě objednávky zákazníka provede společnost DotShop zálohování dat na záložní kopie. Náklady spojené s pořízením záložních kopií budou zákazníkovi vyúčtovány dle aktuálního ceníku společnosti DotShop.
 7. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník při dodržení níže uvedených záručních podmínek právo, aby tato vada, na niž se záruka vztahuje a které se během záruční doby na zařízení vyskytne, byla bezplatně, řádně a včas opravena. Oprava vadného dílu zařízení může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či společnost DotShop takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zařízení. Nebude-li oprava zařízení možná či ekonomická, bude vadné zařízení vyměněno za zařízení stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů. V případě, kdy zákazník nepožaduje opravit vyskytlou vadu, má právo na přiměřenou slevu z ceny.
 8. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zařízení mohlo být řádně užíváno jako zařízení bez vady, má kupující právo na výměnu zařízení za zařízení stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak zařízení parametrů lepších). V případě, kdy kupující nepožaduje výměnu zařízení za stejných parametrů, má právo na opravu věci, přiměřenou slevu z ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Podmínky odstoupení od smlouvy upravují tyto obchodní podmínky. Neoznámí-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

 

Zboží zašlete na adresu

DotShop s.r.o. - reklamace

Řípská 1321/11c

627 00 Brno