Vrácení a reklamace

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Odstoupení od smlouvy zákazníkem spotřebitelem

 1. V případě smluv uzavíraných distančním způsobem má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy, v případě kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být společnosti DotShop odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může zákazník využít vzorový formulář poskytovaný ze strany společnosti DotShop, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla společnosti DotShop či na adresu elektronické pošty společnosti DotShop Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1. tohoto článku se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno společnosti DotShop do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy společnosti DotShop, a to odesláním zboží na adresu sídla společnosti DotShop. Odstoupí‑li zákazník od smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží společnosti DotShop, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupující vrátí úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 4. Pokud se u kupní smlouvy jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující spotřebitel dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1. tohoto článku obchodních podmínek vrátí společnost DotShop peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy zákazníkem společnosti DotShop, a to stejným způsobem, jakým je společnost DotShop od zákazníka přijala. Společnost DotShop je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, společnost DotShop není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží společnosti DotShop odeslal.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi společností DotShop a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím společnosti DotShop vrátit i poskytnutý dárek.
 7. Zákazník odpovídá společnosti DotShop za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

 1. Od smlouvy může zákazník či společnost DotShop odstoupit, ujednají-li si to ve smlouvě, nebo stanoví-li tak zákon.
 2. Bude-li zákazníkem podnikatelem odstoupeno od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje může být započtena společností DotShop na vracenou cenu kupujícímu podnikateli.
 3. Zákazník podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  2. použil-li zákazník věc ještě před objevením vady;
  3. způsobila-li společnost DotShop nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím;
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti a společnost DotShop umožní kupujícímu podnikateli odstoupit od smlouvy, vrátí kupující společnosti DotShop, co ještě vrátit může, a dá společnosti DotShop náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch nebo
  5. neoznámil-li kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že můžeme kupujícímu účtovat další náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

 

Vrácení zboží poštou

DotShop, s.r.o. – vratka

Řípská 1321/11c

627 00 Brno - Slatina

  

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:
+420 515 913 871
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
https://www.facebook.com/dotshop.cz/

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) jsou upraveny dále v tomto článku.
 2. V případě reklamace musí být zboží zasláno na adresu sídla společnosti DotShop. Zákazník je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
 3. Pro rychlé vyřízení reklamace nám pošlete:
  1. Doklad o prodeji (faktura - daňový doklad). Tento doklad potřebujeme pro jednoznačné určení, že výrobek byl zakoupen v našem obchodu.
  2. Vyplněný reklamační protokol, odkaz zde Protokol nemusí být přiložen, nicméně potřebujeme znát důvod vaší reklamace, resp. proč zboží reklamujete, jakou má vadu, jaký je s výrobkem problém apod. Pokud nám sdělíte své aktuální telefonní číslo, nemusíte žádnou informaci zasílat, budeme vás kontaktovat.
  3. Reklamovanou věc
  4. Při opětovné reklamaci nám pro rychlé zpracování pomůže zaslání protokolu o záruční opravě. Tento protokol nemusí být zaslán. Bude nám stačit informace, že se jedná o opětovnou reklamaci.
 4. Společnost DotShop neodpovídá za ztrátu dat ve zboží, které převzala do reklamace.
 5. Před předáním zboží k reklamaci je zákazník povinen provést zálohování dat z tohoto zboží na své vlastní záložní kopie. Nemá-li zákazník provedeno toto zálohování dat, je povinen na tuto skutečnost společnost DotShop upozornit.
 6. Na základě objednávky zákazníka provede společnost DotShop zálohování dat na záložní kopie. Náklady spojené s pořízením záložních kopií budou zákazníkovi vyúčtovány dle aktuálního ceníku společnosti DotShop.
 7. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník při dodržení níže uvedených záručních podmínek právo, aby tato vada, na niž se záruka vztahuje a které se během záruční doby na zařízení vyskytne, byla bezplatně, řádně a včas opravena. Oprava vadného dílu zařízení může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či společnost DotShop takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zařízení. Nebude-li oprava zařízení možná či ekonomická, bude vadné zařízení vyměněno za zařízení stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů. V případě, kdy zákazník nepožaduje opravit vyskytlou vadu, má právo na přiměřenou slevu z ceny.
 8. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zařízení mohlo být řádně užíváno jako zařízení bez vady, má kupující právo na výměnu zařízení za zařízení stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak zařízení parametrů lepších). V případě, kdy kupující nepožaduje výměnu zařízení za stejných parametrů, má právo na opravu věci, přiměřenou slevu z ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Podmínky odstoupení od smlouvy upravují tyto obchodní podmínky. Neoznámí-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

 

Zboží zašlete na adresu

DotShop s.r.o. - reklamace

Řípská 1321/11c

627 00 Brno