Vrácení a reklamace

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem

 1. V případě smluv uzavíraných distančním způsobem má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1. tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to odesláním zboží na adresu sídla prodávajícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupující vrátí úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 4. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující spotřebitel dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odstavce 1. tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 7. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

 1. Od smlouvy může kupující či prodávající odstoupit, ujednají-li si to ve smlouvě, nebo stanoví-li tak zákon.
 2. Bude-li kupujícím podnikatelem odstoupeno od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje může být započtena prodávajícím na vracenou kupní cenu kupujícímu podnikateli.
 3. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady;
  3. způsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím;
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti a prodávající umožní kupujícímu podnikateli odstoupit od smlouvy, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch nebo
  5. neoznámil-li kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že můžeme kupujícímu účtovat další náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

 

Vrácení zboží poštou

DotShop, s.r.o. – vratka

Řípská 1321/11c

627 00 Brno - Slatina

  

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:
+420 515 913 871
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
https://www.facebook.com/dotshop.cz/

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) jsou upraveny dále v tomto článku.
 2. V případě reklamace musí být zboží zasláno na adresu sídla prodávajícího.
 3. Pro uplatnění reklamace je nutné doložit:
  1. Doklad o prodeji (faktura - daňový doklad)
  2. Vyplněný reklamační protokol - zde
  3. Reklamované zařízení včetně veškerého příslušenství
  4. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit protokol o záruční opravě.
 4. Prodávající neodpovídá za ztrátu dat ve zboží, které převzal do reklamace.
 5. Před předáním zboží k reklamaci je kupující povinen provést zálohování dat z tohoto zboží na své vlastní záložní kopie. Nemá-li kupující provedeno toto zálohování dat, je povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit.
 6. Na základě objednávky kupujícího provede prodávající zálohování dat na záložní kopie. Náklady spojené s pořízením záložních kopií budou kupujícímu vyúčtovány dle aktuálního ceníku prodávajícího.
 7. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující při dodržení níže uvedených záručních podmínek právo, aby tato vada, na niž se záruka vztahuje a které se během záruční doby na zařízení vyskytne, byla bezplatně, řádně a včas opravena. Oprava vadného dílu zařízení může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či prodávající takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zařízení. Nebude-li oprava zařízení možná či ekonomická, bude vadné zařízení vyměněno za zařízení stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů. V případě, kdy kupující nepožaduje opravit vyskytlou vadu, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zařízení mohlo být řádně užíváno jako zařízení bez vady, má kupující právo na výměnu zařízení za zařízení stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak zařízení parametrů lepších). V případě, kdy kupující nepožaduje výměnu zařízení za stejných parametrů, má právo na opravu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Podmínky odstoupení od smlouvy upravují všeobecné obchodní podmínky prodávajícího. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Zboží zašlete na adresu

DotShop s.r.o. - reklamace

Řípská 1321/11c

627 00 Brno